Perspektivy teatrologie

Perspektivy teatrologie 4

24.–26. května 2023
Náprstkovo muzeum, Betlémské náměstí 1, Praha

Konference s rozmanitým spektrem historiografických, teoretických i metodologických témat a diskusí o aktuálních otázkách teatrologického bádání.

program konference (PDF)

Přihlašování příspěvků je již ukončeno, ale stále se můžete zúčastnit jako diváci bez příspěvku – budeme rádi, když se zaregistrujte na https://bit.ly/cfp_perspektivy4, ale rádi Vás uvidíme i bez registrace.

Účastnický poplatek ve výši 400 Kč pro přednášející i diváky uhraďte, prosím, převodem na účet 2000249104/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte: PT2023 a své jméno a příjmení) ideálně do 22. května. Potvrzení o platbě Vám na požádání vystavíme (pište si na perspektivy[at]teatrologie.cz). Platbu převodem preferujeme, ale je možné zaplatit i na místě v hotovosti. | Poplatek za jednodenní účast je 150 Kč. Studenti mají zvýhodněný vstup 200 Kč na celou akci / 100 Kč na jeden den. | Poplatek zahrnuje: přístup na všechny konferenční sekce, občerstvení v místě konání konference, konferenční materiály.

Doprovodný program:

24. května | 19.00 h | Slavnostní uvedení knih z edice Nota bene | České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Malá Strana | facebooková událost

25. května | 17.30 h | členská schůze Teatrologické společnosti a vyhlášení výsledků 12. ročníku Soutěže o cenu Václava Königsmarka | Náprstkovo muzeum
 
Kontakt: Klára Škrobánková | perspektivy[at]teatrologie.cz

---------------------------------------------------------------

Teatrologická společnost

ve spolupráci s Kabinetem pro studium českého divadla IDU, Katedrou divadelní vědy FF UK, Katedrou teorie a kritiky DAMU, Divadelním oddělením Národního muzea, Katedrou divadelních studií FF MU, Katedrou divadelních a filmových studií FF UP a časopisem Divadelní revue

pořádá konferenci

Perspektivy teatrologie 4

24.–26. května 2023
v Praze

Cílem setkání je představit aktuální podoby výzkumu, výstupy projektů, publikace i témata rozpracovaná či zamýšlená. Konference nabízí prostor pro referáty libovolného zaměření: metodologické, teoretické či historiografické, dílčí prezentace i zprávy související s výzkumem divadla, kulturních performancí i umění blízkých. Přihlásit je možné:

– běžné konferenční příspěvky (20 minut)
– kratší prezentace (10 minut)

Přihlásit se mohou také kolektivy se vzájemně propojenými příspěvky.

V rámci konference proběhnou diskusní panely s pracovním tematickým vymezením (podrobněji níže):

– pedagogický (koordinují Daniela Jobertová – Martin Pšenička)
– muzejně-dokumentační (koordinuje Libor Vodička)
– teoreticko-metodologický (koordinují Otto Drexler – David Drozd – Berenika Zemanová)

Obsah bude blíže specifikován v programu konference.
Ohlášené vstupy do panelové diskuse jsou vítány.

Doprovodný program: Ve čtvrtek 25. května odpoledne proběhne členská schůze Teatrologické společnosti a budou vyhlášeny výsledky 12. ročníku soutěže o Cenu Václava Königsmarka. Při konferenci bude probíhat prodejní výstava odborné literatury.

Přihlášky včetně anotace konferenčních referátů (700–1000 znaků) odesílejte do 31. března 2023 prostřednictvím formuláře:
https://bit.ly/cfp_perspektivy4

Po tomto termínu zůstane otevřena jen možnost přihlášek bez konferenčního příspěvku.
Program konference bude zveřejněn na konci dubna 2023.

Místo konání: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur ve staropražském domě U Halánků na Betlémském náměstí.

Účastnický poplatek 400 Kč pro přednášející i diváky je možné uhradit převodem na účet 2000249104/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte: PT2023 a své jméno a příjmení), nebo na místě. Možná je i jednodenní účast za poplatek 150 Kč.
Studenti mají zvýhodněný vstup 200 Kč na celou akci / 100 Kč na jeden den.
Poplatek zahrnuje:
– přístup na všechny konferenční sekce
– občerstvení v místě konání konference
– konferenční materiály

Daniela Jobertová, Petra Ježková, Martin Pšenička, Libor Vodička

Kontakt: perspektivy[at]teatrologie.cz
www.teatrologie.cz/perspektivy

Ke stažení
Call for papers CZ (pdf)
Call for papers EN (pdf)
Plakát A3 k tisku (pdf)
Logo konference (pdf)

Konferenční panelové debaty

Pedagogicko-vzdělávací panel. První ročník konference Perspektivy teatrologie v roce 2017 otevřel otázku struktury a obsahu vysokoškolského studia v oblasti teatrologie v České republice, a to i s ohledem na reformu zákona o vysokých školách z roku 2016 a taktéž proměňující se středoškolskou populaci, tedy primárně její znalostní vybavení v oblasti nejen divadelní kultury, ale také její očekávání ohledně budoucího pracovního uplatnění. Smyslem panelu je tak po šesti letech, během nichž mnohé studijní programy prošly reakreditačním procesem, provést inventuru současného stavu oboru v kontextu českých vysokých škol, představit proměny studijních programů všech tří úrovní (bakalářská, magisterská a doktorská), zmapovat posuny v profilaci pracovišť a ideálně též společně pojmenovat výzvy a rozvojové priority, kterým by se měla věnovat pozornost nejen z hlediska kultivace oboru jako takového, ale i z hlediska přesahu k jiným humanitním a společensko-vědním oborům. Panel proběhne formou moderované diskuse vycházející z předem stanovených témat, s oporou v rámcové analýze kvantitativních údajů ohledně realizace teatrologického vzdělávání na jednotlivých pracovištích.

Muzejně-dokumentační panel. V třetím desetiletí 21. století je v České republice asi desítka pracovišť zabývajících se základním i aplikovaným teatrologickým výzkumem, z nichž některé jsou prioritně zaměřeny na dokumentační a sbírkotvornou činnost. Smyslem panelu je nejen představit realizované projekty tradičních paměťových institucí, pojmenovat jejich aktuální stav či provozní problémy, probrat nové metodologické výzvy (např. sbírkotvorná činnost po performativním obratu), zmapovat proces digitalizace a potřeby databázového zpracování a dálkového zpřístupnění archivů a sbírek apod., ale také v posledních letech nově založených dokumentačních pracovišť a projektových bází, které se zabývají dokumentací divadla.

Teoreticko-metodologický panel. Cílem panelu je přezkoumat předpoklady a postupy, které utvářejí dějiny divadla, poukázat na tematické mezery, promýšlet konkrétní způsoby nejen interdisciplinární spolupráce, ale také vzájemné metodologické inspirace. Ptát se, jak se aktuální témata veřejného diskurzu mohou historizovat v teatrologickém výzkumu. Otevřít diskusi, zda nenastal čas pro novou syntézu, v níž by integrální pojetí divadelních dějin v českých zemích více reflektovalo perspektivu divadla jako společenské instituce, nacházelo měřítka globálních souvislostí a zohledňovalo performativitu ve smyslu antropologické konstanty. Přivítáme reflexi zkušeností ze spolupráce na větších výzkumných projektech usilujících vymanit psaní dějin z národnostně ohraničených rámců, ale také polemiku vůči stávajícím akcentům divadelně-historického výzkumu. Chceme využít příležitost teatrologického setkání k úvaze, co vše nás navzdory panující výzkumné roztříštěnosti i nadále spojuje. Nebudeme se detailně zaobírat úzce specifickými či regionálními tématy; půjde o pojmenování širšího kontextu a srovnání.

---------------------------------------------------------------

ARCHIV

---------------------------------------------------------------

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou divadelních studií FF MU Brno, Divadelním oddělením Moravského zemského muzea, Institutem umění – Divadelním ústavem a časopisem Divadelní revue

pořádá konferenci

Perspektivy teatrologie 3

15.–17. května 2019
Dietrichsteinský palác v Brně, Zelný trh 8

Konference s rozmanitým spektrem historiografických, teoretických i metodologických témat a diskusí o aktuálních otázkách teatrologického bádání.

program konference + anotace příspěvků (PDF)

-- registrace příspěvků je již ukončena --

Doprovodný program:

16. května dopoledne proběhne členská schůze Teatrologické společnosti a 17. května budou vyhlášeny výsledky 10. ročníku Soutěže o cenu Václava Königsmarka. Při konferenci bude probíhat prodejní výstava odborné literatury.
 
Místo konání: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno (budova Moravského zemského muzea)

 

Účastnický poplatek 300 Kč pro přednášející i diváky je možné uhradit převodem na účet 2000249104/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte: PT2019 a své jméno a příjmení), nebo ve výši 350 Kč na místě. Studenti mají vstup zdarma. Poplatek zahrnuje:
* přístup na všechny konferenční sekce
* občerstvení v místě konání konference
* konferenční materiály

Kontakt
David Drozd, Tereza Zálešáková
kontakt: konference[at]teatrologie.cz
web: www.teatrologie.cz/perspektivy

 

-----------------------------------------------------------

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue s podporou Institutu umění - Divadelního ústavu

pořádá konferenci

Perspektivy teatrologie 2


17.–18. května 2018
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí. Vybrané konferenční příspěvky otiskne časopis Divadelní revue.

Program konference

Anotace příspěvků a medailony autorek a autorů

FB událost

Plakát (web)

CFP ke stažení (registrace příspěvků je již ukončena)


Místo konání – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3, Olomouc (mapa)

Doprovodný program – Na konferenci proběhne 18. května od 9h členská schůze Teatrologické společnosti včetně volby nového výboru. V rámci závěrečné diskuse v pátek 18. května od 16.30 také budou zveřejněny výsledky ankety o zásadních počinech v teatrologii. Paralelně s konferencí se v rámci festivalu koná výstava aktuální oborové literatury Book Me, kterou pořádá Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze.

Účastnický poplatek 300 Kč pro přednášející i diváky je možné uhradit převodem na účet 2000249104/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení), nebo ve výši 350 Kč na místě. Studující mají vstup zdarma.
Poplatek zahrnuje:
– přístup na všechny konferenční sekce,
– občerstvení v místě konání konference,
– konferenční materiály,
– slevu na vybraná festivalová představení,
– zprostředkování zvýhodněného ubytování.


Kontakt
Martin Bernátek | konference@teatrologie.cz | www.teatrologie.cz/perspektivy

---------------------------------------------------------

Perspektivy teatrologie 2017

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou teorie a kritiky DAMU v Praze, Katedrou divadelní vědy FF UK, Národním muzeem, Kabinetem pro studium českého divadla IDU a časopisem Divadelní revue

uspořádala ve dnech 17.–19. května 2017

konferenci
Perspektivy teatrologie 1

program konference (PDF)
anotace konferenčních příspěvků (PDF)

Jaký je vědecký a pedagogický život současné české teatrologie? Sdílí teatrologové a teatrologická pracoviště dostatečně své poznatky a problémy výzkumu divadelního umění? Jak mezi sebou jednotlivé instituce komunikují a co o sobě vědí? Jaké jsou perspektivy a výzvy oboru a jaká je struktura současné české teatrologické obce? Těmto a mnoha dalším oborovým otázkám se bude věnovat třídenní setkání akademiků, badatelů a doktorandů, jehož tématem je teatrologie, otvírání a sdílení – život oboru, vědecký i pedagogický, v co nejširším a nejrozmanitejším záběru.

Konference se bude skládat z tradičních, tematicky zcela otevřených konferenčních sekcí, na nichž mohou jednotliví badatelé či skupina badatelů prezentovat svůj aktuální výzkum formou příspěvku, jehož přednesení by nemělo přesáhnout 20 min.

Anotace konferenčních referátů (400–700 znaků) zasílejte do 17. března 2017 na emailovou adresu konference@teatrologie.cz. Vybrané příspěvky budou publikovány v Divadelní revue.

Místo konání: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1, edukační sál

Registrační poplatek ve výši 300,- Kč je možné uhradit na účet Teatrologické společnosti (2000249104/2010, ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení) nebo při registraci v místě konání konference. Poplatek se vztahuje na přednášející i posluchače, studenti mají vstup zdarma.

Součástí konference budou také dvě moderované panelové diskuse

Divadlo a vzdělávání

Cílem panelu je nastolit debatu o tématech a otázkách spojených se vzděláváním v teatrologii. Zaměříme se hlavně na (a) získávání studujících a cestu středoškoláka k divadelní vědě a divadlu, (b) kvalitu výuky, průběh studia a možnosti sdílení dobrých praxí, (c) uplatnění studujících teatrologických kateder včetně spolupráce s absolventy a zaměstnavateli. Budeme rádi, pokud se do diskuse zapojí co největší počet kolegyň a kolegů z řad pedagogů, studentů i absolventů, a panel se tak stane východiskem pro další, úžeji zaměřené debaty i konkrétní projekty spolupráce.

Analýza inscenace: mezi teorií a historií

V posledních dvaceti letech se podařilo i v českém teatrologickém kontextu prosadit analýzu inscenace jako svébytný odborný žánr. Počet samostatně vydávaných analýz i diplomových prací tohoto typu je dostatečně výmluvný. Na jedné straně vede toto zaměření k mnoha zajímavým zjištěním, k prohloubení znalostí o vnitřní stavbě inscenací, na druhé straně je ale otázkou, zda a jak promítáme tato zjištění do syntetičtějších prací. Není na čase analýzu inscenace, která se prosazovala od sedmdesátých let 20. století jako jistá protiváha tradičně pojímané historiografii, „vrátit do dějin“? – To přináší mnoho koncepčních otázek, pro něž bychom v panelu rádi otevřeli prostor.

Na konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Václava Königsmarka a členská schůze Teatrologické společnosti.

Účastnický poplatek činí 300 Kč (přednášející i diváci)
Poplatek zahrnuje:
- přístup na všechny konferenční sekce a panelové debaty
- občerstvení v místě konání konference
- konferenční materiály
- prohlídku výstavy Náprstkova muzea

Call for papers (PDF)