Výroční zpráva o činnosti Teatrologické společnosti v období 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti Teatrologické společnosti v období 2011—2012
(mezi valnými hromadami 5. března 2011 do 10. března 2012)

Výbor TS pracoval ve složení Tatjana Lazorčáková (předsedkyně), Magdalena Jacková (místopředsedkyně), Zdena Benešová, Eva Šormová, Margita Havlíčková, Šárka Havlíčková, Radka Kunderová, Jan Dvořák, Honza Petružela. Na pravidelných jednáních se sešel v tomto období celkem osm krát. Četnost schůzek byla přímo úměrná aktivitám, které Teatrologická společnost vyvíjela v rámci veřejné podpory teatrologického výzkumu v ČR, dále výbor řešil proměnu webových stránek TS a organizaci přednáškového cyklu TS.
V roce 2011 pokračovala TS v aktivitách, kterými se vyslovovala k současné situaci teatrologického výzkumu. Výbor připravil – ve spolupráci s Mezinárodním Divadelním ústavem a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy – veřejnou debatu o problematice teatrologického výzkumu, která se konala 10. března 2011 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze za nebývalého zájmu veřejnosti i odborníků. Sešli se na ní zástupci všech divadelněvědných kateder a uměleckých škol, teatrologové, divadelníci, zástupci Ministerstva kultury ČR, ale i zástupci pracovišť z příbuzných vědních oborů – Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, Památníku národního písemnictví, Národního filmového archivu – a v neposlední řadě studenti a novináři. Veřejná debata vytvořila prostor pro společnou diskusi v těchto okruzích: Statut výzkumné organizace a  jeho naplňování v IDU, Současné podoby teatrologického výzkumu v IDU, Koncepce výzkumu v budoucnosti a jeho význam pro teatrologii v České republice. Připravené vstupní referáty připomněly původní koncepci Divadelního ústavu i  výzkumné a publikační aktivity instituce za její padesátiletou existenci, charakterizovaly současný stav a pojmenovaly základní úkoly Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU), v jeho rámci pak zvláště Kabinetu pro studium českého divadla, jako hlavního garanta českého teatrologického výzkumu. Zároveň příspěvky upozornily na zásadní koncepční změny v IDU – mezi jinými postupné ukončení podpory základního výzkumu, jejichž realizace nepřispívá ke stabilizaci teatrologického výzkumu. Na základě referátů i následné živé diskuse vznikly Pracovní teze k problematice teatrologického výzkumu v IDU, které v šesti bodech shrnuly hlavní fakta o současném stavu a perspektivách teatrologického výzkumu. Text Pracovních tezí podpořila všechna odborná pracoviště zabývající se teatrologickým výzkumem a byl přetištěný v Divadelní revue 2/2011, sumarizující článek o veřejné debatě a jejích závěrech byl publikován také v Theatraliích 2/2011 a na webových stránkách TS.
V průběhu května byly Pracovní teze a závěry z veřejné debaty zaslány ministru kultury Jiřímu Besserovi a ředitelce odboru výzkumu a vývoje MK ČR Martině Dvořákové s žádostí o vyjádření jejich stanoviska. V letních měsících obdržela předsedkyně TS odpovědi Martiny Dvořákové a náměstka ministra kultury Radka Zdráhala, v němž bylo mimo jiné zpochybněno zařazení výzkumné činnosti Kabinetu pro studium českého divadla pod definici základní výzkum. Z obou odpovědí jasně vyplývalo nepochopení předkládané problematiky ze strany ministerských úředníků, a tak – vzhledem k závažnosti situace a naprosto nepříznivým signálům ze strany vládních úřadů – dospěl výbor TS k rozhodnutí pokračovat v iniciování dalších příležitostí k veřejné diskusi. Ve spolupráci s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se TS podílela na konání teatrologické konference s názvem Divadelní historiografie na rozcestí?, která proběhla dne 10. listopadu 2011 v Olomouci a na niž se sešli zástupci většiny teatrologických pracovišť, teatrologové, studenti a odborná veřejnost. Konference otevřela znovu téma teatrologického výzkumu, tentokrát se účastníci shodli, že bude nejlepší převzít iniciativu a pokusit se formulovat vizi rozvoje výzkumu českého divadla, případně dalších koncepčních kroků v rámci teatrologických pracovišť.
Ze závěrů konference vzešel impulz k uspořádání setkání zástupců institucí zabývajících se teatrologickým výzkumem, tentokrát v podobě pracovního semináře. Pod organizační záštitou TS se seminář s názvem Výhledy, projekty a výzkumná spolupráce v české divadelní historiografii konal dne 10. února 2012.  Inspirativním příspěvkem nazvaným „Změna paradigmatu české divadelní historiografie“ jej otevřel prof. Jan Císař a seminář se stal nejen prostorem pro prezentaci výzkumných témat, ale také prostorem pro otevřené prodiskutování možností i limitů případné spolupráce teatrologických pracovišť. Je potěšitelné, že zúčastnění dospěli v několika případech k projednání možné spolupráce při řešení jednotlivých vymezených tematických okruhů, a to napříč institucemi. O závěrech pracovního semináře byli prostřednictvím předsedkyně TS informováni zástupci vedení IDU.
TS pokračovala v pořádání cyklu odborných přednášek, a to opět v pražské sekci osm přednášek a v brněnské sekci šest přednášek (viz soupis).
V rámci valné hromady Teatrologické společnosti 10. března 2012 zazněla Zpráva o hospodaření za uplynulý rok, kterou přednesla Eva Šormová. Než bylo přikročeno k volbám nového výboru TS, předsedkyně Tatjana Lazorčáková poděkovala dosavadním členům výboru za jejich spolupráci, jmenovitě pak Zdeně Benešové, Evě Šormové, Margitě Havlíčkové, Radce Kunderové a Šárce Havlíčkové, které do dalšího volebního období již nekandidovaly. Z následujících voleb vzešel sedmičlenný výbor TS, který bude v dalším období pracovat ve složení: Tatjana Lazorčáková, Petra Ježková, Alena Sarkissian, Jan Dvořák, Honza Petružela, David Drozd, Milan Černý.

Soupis přednášek TS Praha 2011–2012

Praha
28. 4. 2011: PhDr. Jitka Ludvová: Kleine Bühne. Pražské německé divadlo v dokumentech.
26. 5. 2011: PhDr. Josef Förster, Ph.D.: Pád císaře Maurikia (Hřích a trest jako fundamentální téma řádového dramatu v Evropě)
9. 6. 2011: PhDr. Václav Petrbok, Ph.D.: Ferdinand Břetislav Mikovec mezi Čechy a Němci
22. 9. 2011: PhDr. Alena Jakubcová, Ph.D.: Principál Václav Mihule na dvoře vévodském
20. 10. 2011: Mgr. Magdaléna Jacková, Ph.D.: Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti (prezentace knihy)
1. 12. 2011: Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D.: Tisíc let reflexe divadla na řeckém Východě
26. 1. 2012: Mgr. et Mgr. Radka Kunderová: Mocenské strategie v kritickém ohlasu na společný projekt Cesty (křižovatky – jízdní řády – setkání
29. 2. 2012: Mgr. Jaroslav Blecha: Josef Šimek – „chvalně známý nejstarší loutkář na Moravě“

Brno
8. 3. 2011: Doc. PhDr. Nadežda Lindovská, Ph.D.: Režisérka JUDr. Magda Husáková-Lokvencová (1916-1966)
15. 3. 2011: Mgr. Adela Mitrová, Ph.D.: K problematike dramatizácie literatúry pre deti a mládež
17. 5. 2011: Doc. PhDr. Jan Roubal, Ph.D.: Arte(f)akt? Poznámky nad čarou (ponoru)
17. 10. 2011: Mgr. Andrea Jochmanová, Ph.D.: Subrety a heroiny
12. 12. 2011: Mgr. Jaroslav Blecha: Glosy k loutkovému divadlu na území Brna (od nejstarších dob po vznik institucionálního divadla)
27. 2. 2012: Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.: Japonsko – divadlo a náboženství
 


zpět | stáhnout PDF


Zobrazeno: 2513