Perspektivy teatrologie

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou divadelních a filmových studií FF UP, mezinárodním festivalem Divadelní Flora a časopisem Divadelní revue

pořádá
konferenci

Perspektivy teatrologie 2018


17.–18. května 2018
Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci

Cílem olomouckého setkání je představit rozmanitost témat a diskutovat o aktuálních otázkách teatrologického bádání v České republice. Konference je otevřena metodologickým, teoretickým a historiografickým referátům, analýzám i dílčím prezentacím a zprávám souvisejícím s výzkumem divadla a kulturních performancí. Vítáme zejména příspěvky s důrazem na:
– aktuální metodologické výzvy či reflexi trvajících anachronismů v divadelní historiografii,
– nové přístupy k rozboru současného divadla a reflexi dějin a teorie divadelní kritiky.

Přihlásit je možné příspěvky, jež nepřesáhnou 20 minut, kratší prezentace v maximálním rozsahu 10 minut a po zveřejnění programu konference také několikaminutové diskusní vstupy ke zvolenému příspěvku v anotovaném programu. Přihlásit se mohou také kolektivy se vzájemně propojenými příspěvky. – Věříme, že zvolený formát přispěje k tomu, aby se konference stala místem soustředěné oborové debaty, inspirace a otevřené výměny názorů.

Přihlášky včetně anotace konferenčních referátů (700–1000 znaků) zasílejte do 31. března 2018 přes tento formulář.

Program konference bude zveřejněn na začátku dubna 2018. Vybrané konferenční příspěvky otiskne časopis Divadelní revue.

Místo konání – Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3, Olomouc (mapa)

Účastnický poplatek 300 Kč pro přednášející i diváky je možné uhradit převodem na účet 2000249104/2010 (ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení), nebo ve výši 350 Kč na místě. Studující mají vstup zdarma.
Poplatek zahrnuje:
– přístup na všechny konferenční sekce,
– občerstvení v místě konání konference,
– konferenční materiály,
– slevu na vybraná festivalová představení,
– zprostředkování zvýhodněného ubytování.

Doprovodný program – Na konferenci proběhne 18. května dopoledne členská schůze Teatrologické společnosti včetně volby nového výboru. Budou zveřejněny výsledky ankety o zásadních počinech v teatrologii. Paralelně s konferencí se v rámci festivalu koná výstava aktuální oborové literatury Book Me, kterou pořádá Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze.

Kontakt
Martin Bernátek | konference@teatrologie.cz | www.teatrologie.cz/perspektivy

---------------------------------------------------------

Perspektivy teatrologie 2017

Teatrologická společnost
ve spolupráci s Katedrou teorie a kritiky DAMU v Praze, Katedrou divadelní vědy FF UK, Národním muzeem, Kabinetem pro studium českého divadla IDU a časopisem Divadelní revue

uspořádala ve dnech 17.–19. května 2017

konferenci
Perspektivy teatrologie I.

program konference (PDF)
anotace konferenčních příspěvků (PDF)

Jaký je vědecký a pedagogický život současné české teatrologie? Sdílí teatrologové a teatrologická pracoviště dostatečně své poznatky a problémy výzkumu divadelního umění? Jak mezi sebou jednotlivé instituce komunikují a co o sobě vědí? Jaké jsou perspektivy a výzvy oboru a jaká je struktura současné české teatrologické obce? Těmto a mnoha dalším oborovým otázkám se bude věnovat třídenní setkání akademiků, badatelů a doktorandů, jehož tématem je teatrologie, otvírání a sdílení – život oboru, vědecký i pedagogický, v co nejširším a nejrozmanitejším záběru.

Konference se bude skládat z tradičních, tematicky zcela otevřených konferenčních sekcí, na nichž mohou jednotliví badatelé či skupina badatelů prezentovat svůj aktuální výzkum formou příspěvku, jehož přednesení by nemělo přesáhnout 20 min.

Anotace konferenčních referátů (400–700 znaků) zasílejte do 17. března 2017 na emailovou adresu konference@teatrologie.cz. Vybrané příspěvky budou publikovány v Divadelní revue.

Místo konání: Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1, edukační sál

Registrační poplatek ve výši 300,- Kč je možné uhradit na účet Teatrologické společnosti (2000249104/2010, ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a příjmení) nebo při registraci v místě konání konference. Poplatek se vztahuje na přednášející i posluchače, studenti mají vstup zdarma.

Součástí konference budou také dvě moderované panelové diskuse

Divadlo a vzdělávání

Cílem panelu je nastolit debatu o tématech a otázkách spojených se vzděláváním v teatrologii. Zaměříme se hlavně na (a) získávání studujících a cestu středoškoláka k divadelní vědě a divadlu, (b) kvalitu výuky, průběh studia a možnosti sdílení dobrých praxí, (c) uplatnění studujících teatrologických kateder včetně spolupráce s absolventy a zaměstnavateli. Budeme rádi, pokud se do diskuse zapojí co největší počet kolegyň a kolegů z řad pedagogů, studentů i absolventů, a panel se tak stane východiskem pro další, úžeji zaměřené debaty i konkrétní projekty spolupráce.

Analýza inscenace: mezi teorií a historií

V posledních dvaceti letech se podařilo i v českém teatrologickém kontextu prosadit analýzu inscenace jako svébytný odborný žánr. Počet samostatně vydávaných analýz i diplomových prací tohoto typu je dostatečně výmluvný. Na jedné straně vede toto zaměření k mnoha zajímavým zjištěním, k prohloubení znalostí o vnitřní stavbě inscenací, na druhé straně je ale otázkou, zda a jak promítáme tato zjištění do syntetičtějších prací. Není na čase analýzu inscenace, která se prosazovala od sedmdesátých let 20. století jako jistá protiváha tradičně pojímané historiografii, „vrátit do dějin“? – To přináší mnoho koncepčních otázek, pro něž bychom v panelu rádi otevřeli prostor.

Na konferenci proběhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Václava Königsmarka a členská schůze Teatrologické společnosti.

Účastnický poplatek činí 300 Kč (přednášející i diváci)
Poplatek zahrnuje:
- přístup na všechny konferenční sekce a panelové debaty
- občerstvení v místě konání konference
- konferenční materiály
- prohlídku výstavy Náprstkova muzea

Call for papers (PDF)